Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli från 20 oktober

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019.

Omställningsstödet, som tidigare bara gällde mars och april, förlängs alltså för att gälla även maj, juni och juli, vilket nu är beslutat.

– Omställningsstödet är viktigt för att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Omställningsstöd för maj, juni och juli kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom Mina Sidor på skatteverket.se.

Vilka företag kan söka omställningsstöd för maj, juni och juni?
Företag som haft ett visst omsättningstapp under maj, juni och juli kan söka omställningsstödet. För maj kan stöd beviljas till företag som tappat 40 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019, och med maximalt 75 miljoner kronor per företag. För juni och juli gäller ett omsättningstapp på 50 procent – och som mest 8 miljoner kronor per företag.

Utbetalningen av omställningsstöd för maj, juni och juli görs till företagets skattekonto. Om företaget har anmält ett bankkonto betalas pengarna ut automatiskt, så länge det inte finns några skulder på skattekontot.

Vill du ha mer information eller hjälp med ansökningarna? Kontakta More than Finance AB.

#omställningsstöd #egenkonsult #rådgivning

Nyhet: OCR-nummer vid betalning till Bolagsverket

Den 12 december 2020 inför Bolagsverket OCR-nummer vid betalningar av registreringsavgifter till bankgiro 5050-0255. Orsaken till det är bland annat för att öka säkerheten och tryggheten för den som betalar.

Betala enkelt via e-tjänsterna
Att betala i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt. se samtidigt som ärendet lämnas in är snabbast och enklast. Det kommer att fungera precis som idag och där används redan OCR. Något som kanske inte alla känner till är att du kan betala de flesta ärenden med internetbank eller kort i e-tjänsten ”Betala ett redan inskickat ärende” oavsett om ärendet är inskickat digitalt eller på papper.

Vänta – om inte betalning sker direkt
Från den 12 december ska du som betalar på annat sätt än direkt via e-tjänsterna, vänta på ett meddelande från Bolagsverket med OCR-nummer och belopp innan man betalar. Den kontaktperson som du anger i ärendet kommer få meddelandet om OCR-nummer. Därför är det viktigt att ange rätt kontaktperson och en korrekt e-postadress, eftersom det är viktigt att meddelandet om betalning kommer rätt på en gång.

#konsult #bolagsverket #morethanfinance

Dags att skriva vd-rapport?

Framgångsrikt styrelsearbete bygger på att styrelsen har rätt underlag att bedöma företagets situation. Enligt aktiebolagslagen (8 kap. 5 §) är det styrelsens ansvar att berätta vad som ska ingå i din rapportering. Där spelar just vd-rapporten en viktig roll. Som vd är det din uppgift att samla in ekonomiska och strategiska uppgifter enligt styrelsens direktiv. Du ska också redovisa eventuella förändringar på ett tydligt sätt.

Kom ihåg att styrelsen ska ha helikopterperspektiv och inte fokusera på detaljer eller operativt arbete.

Behöver du hjälp att författa din vd-rapport? Vill du hellre lägga tid på företagets verksamhet? More than Finance finns här för dig.
Kontakta oss för hjälp med dina vd-rapporter.

#vd-rapport #rådgivning #morethanfinance

Representation – har du koll på reglerna?

Tycker du att det är krångligt med alla regler kring representation? More than Finance AB guidar dig och ditt företag, så att allt blir rätt i redovisningen.

Vad är egentligen representation?
Representation är ett samlingsbegrepp för de omkostnader ett företag har i samband med sin verksamhet. Det kan t ex vara utgifter för mat, dryck och teaterbesök. I detta ingår även utgifter som uppstår i samband med olika evenemang som informationsmöten och personalfester. Den främsta regeln att tänka på är att för att få göra avdrag för representation krävs att utgiften har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Det är i princip samma regler för de olika bolagsformerna aktiebolag, enskild firma och handelsbolag.
 
Hur mycket avdrag får man egentligen göra?
I denna del utgår vi endast från olika typer av representation i momspliktiga verksamheter*.
 
Representation vid måltider
Avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag och annan förtäring slopades 1 januari 2017. Vad innebär det? Jo, själva kostnaden för sådan typ av representation skall alltid bokföras som en ej avdragsgill kostnad. Du får emellertid fortsatt lyfta momsen för mat och dryck, till ett värde av maximalt 300 kr per person och tillfälle. Det innebär att om måltiden enbart består av mat och alkoholfri dryck, d v s med momssats 12%, får moms dras av med högst 36 kr per person (12% * 300 kr = 36 kr).
 
Vad gäller då kring representation och alkohol?
Om du enbart har utgifter för alkoholhaltig dryck, får inget avdrag för moms göras i din inkomstdeklaration. Gäller representationen en måltid som inkluderar alkoholhaltig dryck, är det samma regler som ovan, d v s hela momsen får lyftas upp till 300 kr. Tänk på att mat fortsatt är 12%, medan alkoholhaltig dryck är 25%.
 
Om kostnaderna överstiger 300 kr och avser både mat och alkoholhaltig dryck, finns två olika sätt att räkna fram hur mycket moms som får dras av.
 
Alternativ ett är att räkna fram momsavdraget proportionellt utifrån de faktiska kostnaderna för mat och alkohol. Då utgår man från kostnaden exklusive moms.
 
Alternativ två är att använda sig av ett schablonbelopp för avdraget, vilket är ett lite enklare alternativ. Enligt schablonen får 46 kr per person dras av, oavsett faktiska proportioner mellan mat och alkoholhaltig dryck. Notera att schablonen enbart får användas om kostnaden överstiger 300 kr samt att den faktiska debiterade momsen är minst 46 kr.
 
Förfriskningar och enklare förtäring
Vid förfriskningar och enklare förtäring, såsom alkoholfri dryck, kaffe, bullar, frukt och enkla smörgåsar som inte ersätter måltid, får avdrag på kostnaden göras till ett värde av högst 60 kr (exkl moms) per person och tillfälle.
 
Observera att kostnader för dricks aldrig ses som avdragsgill i de här sammanhangen.
 
Intern representation
I detta område ingår bl a personalvård, utgifter för personalfester, informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc.
 
Gällande personalfester är Skatteverkets riktlinjer att man ej bör göra avdrag för fler än två personalfester per år. Då gäller ett avdrag på 180 kr per person exklusive moms, som kan avse underhållning, lokalhyra etc.
 
Vid intern representation i samband med styrelsesammanträden, revision, bolagsstämma eller liknande, tillåts avdrag för enklare förtäring och förfriskningar till ett värde av högst 60 kr exklusive moms.
 
Extern representation
Till extern representation hör omkostnader som uppstår när företaget bjuder utomstående, exempelvis kunder och leverantörer. Enligt Skatteverket krävs att representationen ingår som ett direkt led i affärsförhandlingar.
 
Extern representation kan vara t ex utgifter för teaterbesök, greenfee vid golfspel och liknande. Avdrag för dessa kostnader får göras till ett värde av maximalt 180 kr exklusive moms.
 
Representations- och reklamgåvor
Enligt Skatteverkets allmänna råd får avdrag för dessa typer av varor göras med ett skäligt belopp, dock högst 300 kr exklusive moms.
 
Demonstrationer och visningar
Avdrag av kostnad för enklare förtäring och förfriskningar vid sådana typer av evenemang får göras till ett värde av maximalt 60 kr exklusive moms per person.
 
Vill du ha hjälp?
Kontakta More than Finance AB om du och ditt företag vill lägga tiden på företagets verksamhet, istället för att läsa regler kring representation.
 
*Bedriver du en verksamhet som inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt gäller samma summor som för en momspliktig verksamhet, plus den moms som utgiften avser.